Pravna napomena

Ovaj veb sajt je objavio:

Michelin Romania SA
10 Bucuresti Nord - , Globalni Grad Biznis park , zgrada O1 , 3. sprat , Volonteri , Lov, Rumunija
J23/2379/2013 Trgovinski i registar privrednih društava

Telefon: 01-202.65.00      faks:(33)4 73 32 22 02

(„Michelin Rumunija“)

Ce Site est hébergé par

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCUSKA
Tél : +33 (0)1 48 13 00 00
Fax : +33 (0)1 48 13 31 21

Direktor izdanja:  : : Marketinški direktor za Srbiju

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove upotrebe pre nego što pređete na ovaj veb sajt, posvećen liniji proizvoda kompanije Michelin za kamione. Ovaj veb sajt je posvećen prodavcima i korisnicima pneumatika za kamione u Srbiji. Pogledajte padajući meni da biste pristupili veb sajtu namenjenom vašoj zemlji.

Društva u sastavu grupe Michelin su samostalna pravna lica i imaju sopstveni pravni subjektivitet. Međutim, radi lakšeg prenosa informacija koje se nalaze na ovom veb sajtu, možda će biti korišćeni sledeći termini: „Michelin“, „Grupa“, „Michelin grupa“ i „mi“; ti termini se koriste za sva društva u okviru Michelin grupe, a svako od njih posluje nezavisno.

ČLAN 1 : SVRHA

Svrha ove pravne napomene je utvrđivanje načina na koji vam Michelin Rumunija stavlja veb sajt na raspolaganje, kao i načina na koji mu vi pristupate i koristite ga. Svakom povezivanju sa veb sajtom treba pristupiti uz poštovanje ove pravne napomene koju Michelin zadržava pravo da izmeni i ažurira u svakom trenutku. Pristupanjem ovom veb sajtu i njegovim korišćenjem prihvatate ovu pravnu napomenu i saglasni ste sa praksom kompanije Michelin Rumunija u vezi sa poverljivošću i zaštitom ličnih podataka.

ČLAN 2 : ACCES AU SITE

Ovaj sajt je namenjen svim korisnicima. On sadrži teme vezane za iskustvo kompanije Michelin u oblasti mobilnosti, inovacije na polju pneumatika za kamione, katalog pneumatika kompanije Michelin, kao i alatku za pronalaženje prodavaca. Ovaj sajt sadrži i poseban prostor za pristup usluzi za otklanjanje kvarova Michelin Euro Assist.

Michelin Rumunija nastoji da održi dostupnost veb sajtu, ali nema nikakvu obavezu da to i ostvari. Ističe se da pristup veb sajtu može biti izmenjen, pa čak i prekinut radi održavanja, ažuriranja ili iz nekog drugog razloga, a posebno tehničkih ili pravnih razloga. Michelin Rumunija ni u kom slučaju neće snositi odgovornost za te prekide niti za posledice koje zbog toga možete pretrpeti.

Obavezujete se da nećete na podvalu pristupati sajtu, a naročito interaktivnim uslugama, ukoliko one postoje.

ČLAN 3 : PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sadržaji (uključujući ali se ne ograničavajući na obaveštenja, tekstove, ilustracije, podatke, slike, fotografije, video i audio zapise, softvere i baze podataka, kao i na oblik svih tih elemenata i samog sajta) zaštićeni su na osnovu autorskih prava i/ili drugih prava intelektualne svojine. Sadržaji predstavljaju isključivu svojinu kompanije Michelin i/ili njenih poslovnih jedinica. Svako kopiranje, umnožavanje, prikazivanje, korišćenje, prilagođavanje, uništavanje, menjanje, prevođenje, odašiljanje, u celini ili delimično, na bilo koji način, sadržaja koji pripadaju ili kompaniji Michelin i/ili njenim poslovnim jedinicama koje su ustupile prava kompaniji Michelin, nezakonito je, osim u slučaju ograničavajućih prava koja vam se u nastavku ustupaju i/ili privatnog kopiranja namenjenog isključivo za privatnu upotrebu. Sadržaji na ovom veb sajtu podložni su promenama bez prethodnog obaveštenja, stavljeni su na raspolaganje bez bilo kakve izričite ili prećutne garancije i na osnovu njih se ne može tražiti bilo kakvo pravo na odštetu. Sadržaji su zaštićeni autorskim pravom © 1997–2013 Michelin. Logotipi su registrovani žigovi.

Podaci o prodavcima pneumatika za kamione koji su sakupljeni i ponuđeni korisnicima ovog veb sajta predstavljaju bazu podataka čiji je proizvođač i vlasnik kompanija Michelin. Prema tome, sadržaj te baze podatka je zaštićen na osnovu autorskih prava i odredaba zakona br. 98-536 od 1. jula 1998. godine o uvođenju u zakonodavstvo direktive 96/9/CE od 11. marta 1996. godine, u vezi sa pravnom zaštitom baza podataka.

Dakle, pristupanjem ovom veb sajtu obavezujete se da:

- nećete umnožavati, prikazivati, prevoditi, adaptirati ili menjati, u celini ili delimično, na bilo koji način, sadržaj baze podataka;

- nećete izvlačiti, skladištiti, umnožavati, prikazivati ili zadržati, neposredno ili posredno, na bilo kom nosaču, na bilo koji način ili u bilo kom obliku, celokupan ili po kvalitetu ili broju značajan deo sadržaja baze podatka;

- nećete ponovo koristiti, tako što ćete javnosti staviti na raspolaganje, celokupan ili po kvalitetu ili broju značajan deo sadržaja baze podataka, bez obzira na oblik;

- nećete izvlačiti ili ponovo korisiti povremeno i/ili stalno, po kvalitetu ili broju manje značajan sadržaj baze podatakea, kada se tim radnjama očigledno prekoračuju uslovi normalnog korišćenja baze podataka.

Svako kršenje autoskih prava za bazu podataka predstavlja krivično delo falsifikovanja koje se kažnjava na osnovu članova L. 335-2 i sledećih Zakona o intelektualnoj svojini. Svako izvlačenje kojim se krše prava proizvođača baze podataka podleže sankcijama na snazi.

ČLAN 4 : ELEKTRONSKA POŠTA

Za komuniciranje s kompanijom Michelin Rumunija preko elektronske pošte, morate popuniti obrasce za elektronsku korespondenciju koji su ponuđeni na veb sajtu. Odgovori koje šalje kompanija Michelin Rumunija na pisma primljena elektronskim putem, kao i pristup veb sajtu i sadržajima ne mogu se poistovetiti ili ne mogu predstavljati dokaz o sprovođenju reklamne, promotivne ili komercijalne akcije na teritoriji zemlje u kojoj se nalazi korisnik.

ČLAN 5 : ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Uopšteno posmatrano, možete posetiti naš veb sajt, a da pri tom ne morate otkriti svoj identitet ili dati svoje lične podatke. Michelin Rumunija ponekad može od vas tražiti obaveštenja da bi, na primer, odgovorio na vaš zahtev, pružio uslugu ili u marketinške svrhe.

Podaci koji se prikupljaju su ime, broj telefona, i elektronsku adresu. Ovi podaci se koriste radi odgovora na poruke korisnika kao i u svrhe oglašavanja. Michelin Rumunija će navedene podatke prikupljati, pregledati, obrađivati, skladištiti, organizovati, čuvati, koristiti, razvrstavati, pretraživati, kopirati, menjati, kategorisati, iznositi iz zemlje.

Da bi vam bile ponuđene bolje usluge, Michelin Rumunija prikuplja anonimne podatke dok pretražujete veb sajt da bi procenio svoje performanse. Michelin Rumunija obrađuje te statističke podatke o posetama veb sajta da bi bolje razumeo kako se posećuje veb sajt, koji je broj posetilaca i koje su posebne strane posećene, dužinu i učestalost poseta itd. Jedina svrha te statistike je unapređenje usluga koje se pružaju putem ovog sajta.

5.1 Primaoci ličnih podataka

Podaci prikupljeni putem ovog veb sajta namenjeni su kompaniji Michelin Rumunija, kao rukovaocu podataka, i njenim izabranim partnerima i/ili pružaocima usluga koje angažuje. Te pružaoce usluga obavezuje ugovor da poštuju poverljivost i bezbednost podataka koji su im možda prosleđeni i da ih koriste samo za potrebe zadatka koji im je poveren. Navedene podatke u ime i za račun Michelin Rumunija prikuplja Preduzeće za proizvodnju guma TIGAR TYRES, d.o.o. Pirot, a podaci će biti skladišteni u Francuskoj u društvu. Michelin Rumunija se obavezuje da neće prodavati, iznajmljivati ili ustupati vaše lične podatke trećim licima. Međutim, na osnovu sudskog ili upravnog rešenja, Michelin Rumunija će možda morati da prosledi vaše lične podatke kako bi se povinovao važećem zakonodavstvu ili da bi zaštitio svoja prava ili dobra.

5.2 Pravo na pristup, izmenu, brisanje i prigovor

U vezi sa ličnim podacima koje je možda potrebno da nam prosledite, imate prava da na vaš zahtev budete obavešteni vezano za obradu podataka, pravo na uvid u podatke koji se na vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate:

a) ako svrha obrade nije jasno određena;
b) ako je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
c) ako je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
d) ako je način obrade nedozvoljen;
e) ako podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
f) ako je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
g) ako se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

Da biste iskoristili svoja prava, potrebno je samo da nam pošaljete pismo na sledeću adresu:

10 Bucuresti Nord - , Globalni Grad Biznis park , zgrada O1 , 3. sprat , Volonteri , Lov, Rumunija

5.3 Linkovi ka drugim veb sajtovima

Naš veb sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Obaveštavamo vas da Michelin Rumunija ne deli vaše lične podatke sa tim veb sajtovima, osim pri korišćenju dugmadi za društvene mreže, kao što je opisano u članu 5.4 u nastavku. Obaveštavamo vas da kada napustite naš sajt, možete biti izloženi drugim oblicima zaštite ličnih podataka, nad kojima kompanija Michelin Rumunija nema nikakvu kontrolu i za koje ne preuzima odgovornost.

5.4 Društvene mreže

Veb sajt koristi dugmad za društvene mreže (u daljem tekstu: „dugmad za društvene mreže“) koje obezbeđuje i koristi društvena mreža kojoj pripadaju. Ta dugmad za društvene mreže prepoznatljiva su po logotipima društvenih mreža o kojima je reč. Ta dugmad vam omogućavaju da objavljujete hiperveze ili sadržaj sa našeg veb sajta na svom profilu otvorenom na tim društvenim mrežama. Ona vam omogućavaju i da na svom profilu objavljujete obaveštenja o sadržaju koji vam se svideo ili komentare koje ste uneli u vezi sa sadržajem, ili da preporučite sadržaje na svom profilu. Kada koristite dugmad društvenih mreža, vi dakle delite informacije sa društvenom mrežom koja ih skladišti. Kompanija Michelin Rumunija nema nikakav uticaj na način na koji te društvene mreže sakupljaju ili objavljuju vaše podatke. Pozvani ste da pročitate politike o zaštiti privatnog života na tim društvenim mrežama da biste se obavestili o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, obradi i daljem korišćenju podataka koje delite koristeći dugmad za društvene mreže.

Pored toga, čak i ako ne koritite dugmad za društvene mreže, kada posetite neku stranu na našem veb sajtu koja sadrži takvo dugme, vaš internet pregledač može da uspostavi direktnu vezu sa serverima društvene mreže. Ako niste povezani sa društvenom mrežom dok ste na našem sajtu ili niste registrovani korisnik te društvene mreže, ona može da zabeleži datum i vreme vaše posete sajtu, njegovu URL adresu, kao i tehničke informacije o vašoj IP adresi, internet pregledaču i operativnom sistemu koji koristite. Ako ste povezani sa društvenom mrežom tokom pretraživanja, dugme omogućava i da povežete posećenu stranu sa svojim korisničkim nalogom. Ako ne želite da društvena mreža povezuje informacije prikupljene putem našeg veb sajta sa vašim korisničkim nalogom, potrebno je da se odjavite sa društvene mreže dok pretražujete naš veb sajt. Kompanija Michelin Rumunija nema nikakav uticaj na prikupljanje i obradu vaših podataka, koje drušvene mreže prikupljaju tokom vašeg pretraživanja uz pomoć dugmadi, i poziva vas da pročitate politike o zaštiti privatnog života tih društvenih mreža da biste se upoznali sa svrhom korišćenja tih podataka, a naročito njihovom reklamnom svrhom.

Naš veb sajt ne prima podatke sa vaših profila na društvenim mrežama.

ČLAN 6 : GARANCIJA I (ODGOVORNOST)

Sadržaji koji se šalju na veb sajt dostavljaju se „u viđenom stanju“, bez izričitih ili prećutnih garancija bilo kakve vrste. Michelin Rumunija zadržava pravo da izmeni, ispravi, prekine i/ili obriše sadržaje ili pristup veb sajtu u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštenja. Michelin Rumunija se ne može smatrati odgovornim u slučaju zaraze vaše računarske opreme usled širenja virusa ili nekih drugih računarskih zaraza. Na vama je da preduzmete sve odgovarajuće mere kako biste zaštitili svoju računarsku opremu.

Michelin Rumunija, njegovi zaposleni, dobavljači ili partneri navedeni na veb sajtu ne mogu se smatrati odgovornim ukoliko je pokrenuta tužba po osnovu ugovorne ili deliktne odgovornosti ili neka druga tužba, za svu neposrednu ili posrednu štetu, uzgrednu ili dodatnu, ili bilo koje vrste ili za svu štetu, a posebno finansijsku ili komercijalnu, nastalu korišćenjem veb sajta ili iz bilo kog obaveštenja dobijenog na sajtu.

Veb sajt može sadržati jednostavne ili složene linkove ka partnerskim veb sajtovima kompanije Michelin Rumunija ili trećih lica, sa njihovom dozvolom za hiperlinkove. Michelin Rumunija nema nikakvu kontrolu nad tim veb sajtovima, pa prema tome ne snosi nikakvu odgovornost za njihovu dostupnost, relevantnost, raspoloživost, sadržaj, reklamni materijal, proizvode i/ili usluge koji su dostupni na tim veb sajtovima ili preko njih. U tom smislu, Michelin Rumunija ne snosi nikakvu odgovornost za neposrednu ili posrednu štetu koja može nastati kada pristupite ili koristite veb sajt partnera ili zato što taj veb sajt ne poštuje propise.

ČLAN 7 : NADLEŽNOST SUDA I VAŽEĆI ZAKON

Za sve eventualne sporove u vezi sa veb sajtom ili ovom pravnom napomenom nadležan je sud u Clermont-Ferrand-u . O osnovu sporova se odlučuje prema srpski zakonodavstvu, nezavisno od propisa o sukobu zakona . Korišćenje veb sajta znači izričitu saglasnost korisnika za primenu te odredbe. U slučaju da se prosudi da je neka odredba ove pravne napomene nezakonita, ništavna ili neprimenjiva iz bilo kog razloga, neće se više smatrati sastavnim delom ove pravne napomene i neće uticati na važenje ili primenu ostalih odredbi.